Category: Hotel

โรงแรม

ต้องมีอะไรถึงจะได้เป็นโรงแรม 5 ดาวต้องมีอะไรถึงจะได้เป็นโรงแรม 5 ดาว

เราคงจะเคยได้ยินคำว่าโรแรม 5 ดาวกันอยู่เป็นประจำ หลายคนก็อาจจะมีความสงสัยว่า โรงแรม 5 ดาว ต้องมีอะไรถึงจะได้เป็นโรงแรม 5 ดาว ได้ วันนี้มาดูไปพร้อมกันเลย โรงแรม 5 ดาว มีที่มาตามประวัติระบุว่าการจัดระดับจำนวนดาวของโรงแรมมีขึ้นครั้งแรกทางฝั่งทวีปยุโรปในช่วงหลังจากยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้คนจำนวนมากเริ่มต้องการที่จะออกท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเอง การไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ก็จำเป็นต้องมีที่พักอย่างโรงแรมไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยวเองก็นิยมจะเข้าพักกับทางโรงแรมมากขึ้นเรื่อยๆ หน่วยงานรัฐจึงไม่อาจจะนิ่งนอนใจได้จนต้องมีการจัดระเบียบที่พักเพื่อเป็นการแยกประเภทกับมาตรฐานของการบริการ ซึ่งอังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่เริ่มใช้สัญลักษณ์รูปดาว ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาจัดระดับของโรงแรมมากมายแต่ก็ยังคงนิยมใช้รูปดาวเหมือนเดิม หลักเกณฑ์ของการให้ระดับดาว  ขนาดของห้องพัก สำหรับโรงแรมแล้ว ห้องพักเป็นสิ่งที่สำคัญมากของมาตรฐานโรงแรม ถึงแม้ว่าจะมีห้องพักหลาบแบบ แต่ห้องพักขนาดเล็กสุดเองก็ต้องมีมาตรฐานผ่านระดับโรงแรมห้าดาวด้วย ขนาดห้องพักระดับโรงแรมห้าดาวต้องมีขนาดฐานกว้าง

โรงแรม

อุตสาหกรรมโรงแรมอุตสาหกรรมโรงแรม

อุตสาหกรรม หมายถึง การประกอบกิจกรรมด้วยการนำปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ได้แก่ เงินทุน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และการจัดการมารวมกันเพื่อผลิตสินค้า และบริการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ โดยสามารถจำแนกได้เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนและอุตสาหกรรมโรงงาน แต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นอุตสาหกรรม ไม่ใช่ธุรกิจการท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่อีกอุตสาหกรรมหนึ่งเพราะทุกระดับชั้นสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมนี้ได้ โรงแรม คือสถานที่ประกอบการเชิงการค้าที่นักธุรกิจตั้งขึ้น เพื่อบริการผู้เดินทางในเรื่องของที่พักอาศัย อาหาร และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและเดินทาง หรืออาคารที่มีห้องนอนหลายห้อง ติดต่อเรียงรายกันในอาคารหนึ่งหลังหรือหลายหลัง ซึ่งมีบริการต่าง ๆ เพื่อความสะดวกของผู้ที่มาพัก ซึ่งเรียกว่า “แขก”